امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون انفورماتیک

کمیسیون انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان لرستان 

به ریاست : آقای دکتر عزت اله خورشیدی 

متشکل از : خانم ها سارا رسا ، ندا فروغی ، حدیث کیانی 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند