امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
دادگاه انتظامی

دادگاه انتظامی کانون:

شعبه اول دادگاه :

رئیس دادگاه : آقای رضا ذوالفقاری

 اعضای دادگاه : آقایان حسن شاکرمی و بهمن عزیزپور

شعبه دوم دادگاه :

رئیس دادگاه : آقای محمدرضا چگنی

اعضای دادگاه :آقایان کیانوش هادی پورومحمد حسین ابراهیمی نیا

شعبه سوم دادگاه :

رئیس دادگاه: آقای همایون فتح الهی 

  اعضای دادگاه :آقایان یداله طولابی وسیاوش رحیمی امانی  

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند