امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون پارلمانی

:کمیسیون پارلمانی کانون وکلای دادگستری استان لرستان

رئیس کمیسیون: دکترکامران تیموری

اعضای کمیسیون : آقایان اکبر نقدی سپهوند ، محسن ملکشاهی ،همایون آزادی  ،حجت اله راد، سر کار خانم عزت اسادات روحی و صبا بیرانوند 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند