امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون کارآموزی

به منظور نظارت و اداره امور کارآموزان وکالت کمیسیون کار آموزی کانون لرستان هر هفته جلسات خود را در روزهای سه شنبه و پنج شنبه  تشکیل و به در خواست ها ومسائل مربوط به کارآموزی رسیدگی می نماید.

اعضای کمیسیون کار آموزی عبارتند از:آقایان دکتر محمد علی رضایی آهنگران ، کامران تیموری ،  دکتر جمشید میرزایی ، دکتر یوسف رضایی مفرد ، دکترعزت اله خورشیدی ، دکتر محمد حسن حجاریان 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند