امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون نقل و انتقالات

کمیسیون نقل و انتقالات کانون :

 اعضای کمیسیون : آقایان دکتر محمد علی رضایی آهنگران ، دکتر جمشید میرزایی، کامران تیموری ، فرشید صادقی نژاد ، بهزاد مومنی  ، دکترعزت اله خورشیدی، دکتر محمد حسن حجاریان

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند