امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر :

به ریاست : خانم عزت السادات روحی 

متشکل از آقایان  محسن کاظمی و محسن باقر پور  و همچنین خانمها هانیه دانای طوس و سمیه بهرامی  

 

 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند