امروز چهار شنبه 27 دی 1396
کمیسیون معاضدت

کمیسیون معاضدت و تسخیری:

رئیس کمیسیون: آقای نصرت اله رومانی

اعضای کمیسیون: آقای لطیف رضایی مفرد همچنین خانمها شیلا مرتضی بیگی 

 

 

آمار ماهانه کمیسیون معاضدت و تسخیری 

     

جدول مربوط به فعالیتهای ماهانه معاضدت و تسخیری

تعداد پرونده های ارجاع و ترتیب اثر داده شده  در سال -1396-1395

 

فروردین

        11 پرونده   -  (8 پرونده تسخیری و3پرونده معاضدت)                       

 

اردیبهشت

17 پرونده -  (14 پرونده تسخیری و 3 پرونده معاضدت)

 

خرداد

29 پروند -  (25 پرونده تسخیری و 4 پرونده معاضدت )

 

تیر

30 پرونده – ( 23 پرونده تسخیری و 7 پرونده معاضدت)

 

مرداد

14پرونده - (8 پرونده تسخیری و 6 پرونده معاضدت)

 

شهریور

26 پرونده - (23 پرونده تسخیری و 3 پرونده معاضدت )

 

مهر

29 پرونده - ( 20 پرونده تسخیری و 9 پرونده معاضدت )

 

آبان

56 پرونده - (48 پرونده تسخیری و 8 پرونده معاضدت)

 

آذر

26پرونده (19پرونده تسخیری -7 پرونده معاضدت)

 

دی

33پرونده (25 پرونده تسخیری - 8 پرونده معاضدت )

 

بهمن

20 پرونده ( 17 پرونده تسخیری - 3 پرونده معاضدت )

 

اسفند

11پرونده ( 9 پرونده تسخیری - 2 پرونده معاضدت )

  فروردین            11پرونده (9 پرونده تسخیری - 2 پرونده  معاضدت )
   اردیبهشت            31 پرونده (27 پرونده تسخیری  - 4 پرونده معاضدت )
   خرداد          25 پرونده ( 21 پرونده تسخیری - 4 پرونده معاضدت )
    تیر             16 پرونده (10 پرونده تسخیری - 6 پرونده م معاضدت )
   مرداد             36پرونده (31 پرونده تسخیری - 5 پرونده معاضدت)
   شهریور            38 پرونده (26 پرونده تسخیری - 12پرونده معاضدت )
 

 

 

 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند