امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
کمیسیون بانوان

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان لرستان:

رئیس کمیسیون:سر کار خانم  عزت اسادات روحی

 اعضای کمیسیون :خانمها صغری حسنوند، زینب عبدولی ، شوکایاوریان ، نرگس عزیزی ، حدیث کیانی ، اکرم یساری ، کبری محمدی زاهدی ، زینب رومیانی

 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند