امروز پنج شنبه 02 فروردین 1397
برگزاری مراسم بزرگداشت روز وکیل
برگزاری مراسم بزرگداشت روز وکیل

 

 

گزارش تصویری مراسم بزرگداشت روز وکیل 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد نصیری دکتر محمود عرفانی دکتر حسین میر محمد صادقی دکتر امیر ناصر کاتوزیان دکتر بهروز اخلاقی دکتر جمشید ممتاز دکتر نسرین مصفا دکتر محمد رضا جاللی نائینی دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی دکتر مهدی شهیدی دکتر سید حسن امامی دکتر سید حسین صفائی دکتر عبدالحسین شیروی دکتر منوچهر موتمنی طباطبایی دکتر داوود هرمیداس باوند