محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان: 

متشکل از : آقایان دکتر کیانوش هادی پور، صادق صالحی ، رامین میر ، بهزاد رحمانی مهر، ناصرکرم زاده ، سرمد فتح الهی و وحید بازگیر