محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

 

 

به منظور نظارت و اداره امور کارآموزان وکالت کمیسیون کار آموزی کانون لرستان هر هفته جلسات خود را در روزهای سه شنبه و پنج شنبه  تشکیل و به در خواست ها ومسائل مربوط به کارآموزی رسیدگی می نماید.

 

اعضای کمیسیون کار آموزی عبارتند از:

 

ریاست کمیسیون کارآموزی : دکتر محمد حسن حجاریان

 

شعبه اول کمیسیون کاراموزی : دکتر محمد حسن حجاریان - دکتر فیروز احمدی - دکتر عزت اله خورشیدی -  دکتر فرشاد چنگایی - ایمان رحمتی

 

شعبه دوم کمیسیون کاراموزی : اکبر نقدی سپهوند - فرشید صادقی نژاد - احمد شرفی - مازیار رحمتی - باقر جابری

 

مدیریت واحد آموزش کانون وکلای دادگستری لرستان : مهدی احمدی