محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

محتوای صفحه کمیسیون کارآموزی

به منظور نظارت و اداره امور کارآموزان وکالت کمیسیون کار آموزی کانون لرستان هر هفته جلسات خود را در روزهای سه شنبه و پنج شنبه  تشکیل و به در خواست ها ومسائل مربوط به کارآموزی رسیدگی می نماید.

اعضای کمیسیون کار آموزی عبارتند از:آقایان دکتر کیانوش هادی پور ، دکترفیروز احمدی ،  دکتر محمدحسن حجاریان، دکتر یوسف رضایی مفرد ، دکتر محمود حسنوند، محسن ملکشاهی ، همایون آزادی ،فرشید صادقی نژاد