محتوای صفحه کمیسیون نقل و انتقالات

محتوای صفحه کمیسیون نقل و انتقالات

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون نقل و انتقالات

محتوای صفحه کمیسیون نقل و انتقالات

کمیسیون نقل و انتقالات کانون :

  اعضای کمیسیون : آقایان دکتر کیانوش هادی پور ، دکتر یوسف رضایی مفرد، محمد رضا چگنی ، محسن ملکشاهی ، دکتر فیروز احمدی، همایون آزادی