محتوای صفحه کمیسیون بانوان

محتوای صفحه کمیسیون بانوان

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون بانوان

محتوای صفحه کمیسیون بانوان

کمیسیون بانوان کانون وکلای دادگستری استان لرستان:

رئیس کمیسیون:

 اعضای کمیسیون :خانمها فاطمه رضوی، مولوداسدی،شوکایاوریان،فاطمه رازانی،زینب رومیانی ،آناهیتا دالوند،الناز دالوند،خدیجه بهاروند،نسیم احمدی ،پروین ابراهیمی ،پروین صدری ،مرضیه آزادی ، نسرین چراغی ،شیلا مرتضی بیگی نرگس عزیزی،سمیه بهرامی ، بیتا اسمعیل بیگی ،حدیث سلگی ،شیرین کبودی،زهرا سلطانی،نسیم مریدی ،احترام بهاروند