هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع مبارک باد

رو نمایی از پوستر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به مناسبت هتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

کانون وکلای دادگستری لرستان
05اسفند 1401

رو نمایی از پوستر اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به مناسبت هتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع

هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع مبارک باد