محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

محتوای صفحه کمیسیون روابط عمومی

کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان: 

متشکل از :حمید رحمانی پور

اشکان شمس

سهراب فرشاد

نسیم مریدی

زهرا لک

پیمان سلطانی فرد

سید مهدی طاهری 

علیرضا مهرابی 

 

محمد فرهادیان

محمدرضایی آهنگران

سیاوش سلکی