محتوای صفحه کمیسیون معاضدت

محتوای صفحه کمیسیون معاضدت

کانون وکلای دادگستری لرستان

محتوای صفحه کمیسیون معاضدت

محتوای صفحه کمیسیون معاضدت

کمیسیون معاضدت و تسخیری:

رئیس کمیسیون: آقای نصرت اله رومانی

اعضای کمیسیون: آقای لطیف رضایی مفرد، مهدی هاشمی ، خانم فاطمه احمدی ،پگاه سیفی 

 

 

آمار ماهانه کمیسیون معاضدت و تسخیری 

     

جدول مربوط به فعالیتهای ماهانه معاضدت و تسخیری

تعداد پرونده های ارجاع و ترتیب اثر داده شده  در سال -1396-1395

 

فروردین

        11 پرونده   -  (8 پرونده تسخیری و3پرونده معاضدت)                       

 

اردیبهشت

17 پرونده -  (14 پرونده تسخیری و 3 پرونده معاضدت)

 

خرداد

29 پروند -  (25 پرونده تسخیری و 4 پرونده معاضدت )

 

تیر

30 پرونده – ( 23 پرونده تسخیری و 7 پرونده معاضدت)

 

مرداد

14پرونده - (8 پرونده تسخیری و 6 پرونده معاضدت)

 

شهریور

26 پرونده - (23 پرونده تسخیری و 3 پرونده معاضدت )

 

مهر

29 پرونده - ( 20 پرونده تسخیری و 9 پرونده معاضدت )

 

آبان

56 پرونده - (48 پرونده تسخیری و 8 پرونده معاضدت)

 

آذر

26پرونده (19پرونده تسخیری -7 پرونده معاضدت)

 

دی

33پرونده (25 پرونده تسخیری - 8 پرونده معاضدت )

 

بهمن

20 پرونده ( 17 پرونده تسخیری - 3 پرونده معاضدت )

 

اسفند

11پرونده ( 9 پرونده تسخیری - 2 پرونده معاضدت )

  فروردین            11پرونده (9 پرونده تسخیری - 2 پرونده  معاضدت )
   اردیبهشت            31 پرونده (27 پرونده تسخیری  - 4 پرونده معاضدت )
   خرداد          25 پرونده ( 21 پرونده تسخیری - 4 پرونده معاضدت )
    تیر             16 پرونده (10 پرونده تسخیری - 6 پرونده م معاضدت )
   مرداد             36پرونده (31 پرونده تسخیری - 5 پرونده معاضدت)
   شهریور            38 پرونده (26 پرونده تسخیری - 12پرونده معاضدت )